on Nov 14th, 2008Publikacijos

 

Publikacijos nuo 2000 m. 

  

Monografijos ir knygos: 

 

1. Žmogaus teisės ir jų gintis (Reziume anglų k.) (bendraautorius G. Mesonis). Vilnius. 2000. 60 p

 

2. Teisinės valstybės koncepcija Lietuvoje (Reziume anglų ir rusų klb.). Vilnius, “Pradai”, 2000. 648 p.

 

3. Conception of the State ruled by Law in Lithuania. Summary of the research report presented for habilitation. Lietuvos teisės universitetas.  Vilnius, 2001. 50 p.

 

4. Teisės teorija. Vadovėlis. Vilnius. 2000. 376 p. Antras leidimas (reziume anglų klb.), 2004. 525 p.

 

Bendraautorius monografijų:

 

1.     Lietuvos ateitis pasaulio kontekste (specialistų žvilgsnis). Monografija.  Vilnius, 2003. p 404.:

a) Lietuvos ateitis (iki 2020 metų) Europos Sąjungoje (p. 38-54),

b)Prezidento institucijos vaidmuo (p.146-155),

c) Teisės viešpatavimo vidinis prieštaringumas (p.156-161).

 

2.     Konstitucingumas ir pilietinė visuomenė. Monografija Vilnius, 2003. 408 p.

“Žmogaus teisės ir jų istorinė raida”. P. 95-108.

 

3.     Akademinė edukologija.. Monografija. Lietuvos mokslas. T. I.  45 knyga. Vilnius. Mokslotyros institutas. 2003, 473 p.:

Ugdymas kaip asmenybės rengimas kūrybai ir socialumui (Teisinės valstybės ugdomoji orientacija). P. 315-328.

 

4.     Šiuolaikinė filosofija: globalizacijos amžius. Monografija.  Vilnius. 2004 Bendraautorė Jūratė Morkūnienė

Kultūrologinė dvasingumo samprata. P.72-87.

 

5.     Tautinės tapatybės dramaturgija. Lietuvių tautinis identitetas ir integralumas kintančiame pasaulyje. Monografija.  Vilniaus pedagoginis universitetas. Vilnius. 2005. 396 p.:

Tautos išbandymas laisve: nuo liberalizmo iki oligarchinio valdymo, P. 29-39.

 

6.     Вайшвила А. Левченков О.И. Литвинов О.М. Тюренков М.А.  Личность и правовое регулирование: творческие поиски раскрепощенного сознания (философия права на постсоветском пространстве). Монография. 2006. Луганск. ЗИО ЛГУВД:

Правовой персонализм (c.7-27).

7. Alfonsas Vaišvila; Vytautas Šlapkauskas, Jūratė Morkūnienė (redaktorius, sudarytojas, įžangos ar kt. pagalb. teksto autorius), Žibartas Jackūnas, Virginija Jakimenko, Krescencijus Stoškus, Romualdas Ozolas, Juozas Algimantas Krikštopaitis, Laimutė Jakavonytė, Romualdas Grigas, Anelė Vosyliūtė, Jonas Juškevičius, Kazys Meilius, Irayda Jakusovaitė, Juozas Mureika Globalization and culture. Vol. 38 : contemporary social cognition. Washington : Council for Research in Values and Philosophy, 2008. [232] p. (Lithuanian Philosophical Studies, 7). ISBN 978-1-56518-251–6.

8.  Alfonas Vaišvila, Herbertas Schambeckas , Vytautas Šlapkauskas , Alfredas Sokolovas , Krescensijus Stoškus , Andrius Kaluina , Saulius Arlauskas , Linas Baublys , Rūta Petkuvienė , Darijus Beinoravičius Teisė ir demokratija. Demokratija Lietuvoje : tarp Vakarų ir Rytų (1990 – 2007 m.)//Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2009. 488 p.

 

Moksliniai straipsniai recenzuojamuose užsienio leidiniuose

 

1.Социальное правовое государство: приобретаемая и теряемая реальность. // Конституционно-правовые проблемы формирования социального правового государства. Минск. 2000. С. 24-28.

 

2. Правовой персонализм. – Вестник Конституционного Суда Республики Беларусь.(Reziume anglų klb.) 2005, Нр. 3. C. 109-118;  Нр. 4. С.133-139.

 

3. Проблема гражданской отвенственности государства за причинение законодателем ущерба конституционным правам граждан. – Развитие и перспективы национальной правовой системы в контексте европейских интеграционных процессов. Материалы международной научно-практической конференции 16-17 июня 2005 г. Минск.  Издательский центр БГУ. 2005. С. 26-28.

 

4. Legal Personalism: A Theory of the Subjective Right // Ius unum,  lex multiplex Liber amicorum: Studia Z. Peteri dedicata  Studies in Comparative Law, Theory of State and Legal Philosophy) szerk. / edited by H. Istvan Szilagyi & Mate Paksy (Budapest: Szent Istvan Tarsulat 2005), pp.  561577 [Jogfilozofiak / Philosophiae Iuris // Bibliotheca Iuridica: Libri  amicorum 13].

 

5. Das Problem der zivilrechtlichen  Haftung des Gesetzgebers in Litauen. // Praktyczne i teoretyczne aspekty prawa konstytucyjnego. Międzynarodowa konferencja, 16-18 marca 2006. Wrocław.  Redakcja naukowa B. Banaszak I M. Bernaczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 2006. S.251-258.

 

Svarbesni straipsniai Lietuvos mokslo žurnaluose, įtrauktuose į MSD patvirtintą sąrašą, ir kituose recenzuojamuose Lietuvos periodiniuose leidiniuose

 

1.     Teisinė valstybė ir jos perspektyvos (Reziume anglų k.). // Jurisprudencija. 2000. T.15(7). P.18-32.

2.     Lietuvos Respublikos Prezidento vaidmuo garantuojant teisės viešpatavimą. // kn: Valstybės kūrimo drama: krizė ir vizijos. Vilnius. “Margi raštai”. 2000. P.90-110.

3.     Teisinė valstybė: nuo optimizmo iki realybės (Reziume anglų k.). // Jurisprudencija. 2001. T.19 (11). P.55-61.

4.      Teisinis personalizmas. // Teisės problemos. Nr. 4. 2001. P. 5-28.

5.     “Europos Sąjungos ir Lietuvos ateities perspektyvos”. // Lietuvių tauta ir pasaulis. T.3. 2002. P.18-36.

6.     Teisinės kultūros problemos Europos integracijos sąlygomis –  Lietuvių tauta ir pasaulis.T.4. 2002. T.-IV. P.65-70.

7.     Teisingumas: jo formos ir socialinė reikšmė (metodologinis aspektas) (Reziume anglų klb). // Jurisprudencija. T. 24(16). 2002. P.196-203.

8.     Vertybinių prioritetų problema Lietuvos Respublikos Konstitucijoje //Jurisprudencija. T. 30(22). 2002. P. 59-65.

9.     Dėl įstatyminių priemonių Lietuvos žmonių pilietinei iniciatyvai išlaisvinti ir socialiniam kompromisui įgyvendinti. // Lietuvos aidas. 2002.08.09. Nr. 183.

10. Žmonių iniciatyvos baimė – totalitarizmo sąmonės liekana. // Lietuvos aidas. 2002.09.26. Nr. 223.

11. Ar kiekvienam įstatymui taikytinas socialinio veiksmingumo kriterijus (Reziume anglų klb).  // Jurisprudencija, 2004. T 54(46). P.6-15.

12. Teisė kaip pinigų nepraradimo ir prarastų pinigų atgavimo instrumentas (Reziume anglų klb). // Jurisprudencija, 2004. T.61(53), P.110-119.

13. The historical input of Lithuania in the creation of the  concept of the state under the rule of law. // Jurisprudence. Scientific works . Volume 50(42), 2004, P.74-87.

14. Žmogaus orumas ir teisė į orumą (Reziume anglų klb).– Kn: Žiniasklaida ir asmenybės raida: nepilnamečių apsauga ir žmogaus orumas. Vilniaus universiteto leidykla. 2004. P.37-57.

15. Europos Sąjungos raidos tendencijos ir perspektyvos klausimu. (Reziume anglų klb). // Filosofija, sociologija. 2004. Nr.1. P. 15-22.

16. Terorizmas ir kova su terorizmu – dvi grėsmės žmogaus teisėms. (Reziume anglų klb). // Jurisprudencija. T. 68(60),  2005, P.11-19.

17. Žmogaus orumas ir teisė į orumą teisinio personalizmo požiūriu (nuo statiškojo prie tampančiojo orumo sampratos). // Jurisprudencija. 2005. T.71(63). P. 49-61.

18. Institucionalizmas. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. VIII. 2005. P. 151-152.

19. Teisinis aiškinimas kaip teisės atpažinimas įstatymų tekstuose. // Jurisprudencija. 2006. T.8(86). P.7-17.

20. Demokratija ir teisė tapatumo požiūriu. // Jurisprudencija. 2007. T.11. P.22-32.

21. Dviguba pilietybė – ne tik dvigubos teisės. // Jurisprudencija. 2008. T.7 P.7-13.

  22. Teisinio mąstymo antinomijos//Socialinių mokslų studijos 2009.3(3). P.53-72 Rez. anglų kalba.

  23. Human Dignity and the Right to Dignity in Terms of Legal Personalism (From Conception of Static Dignity to Conception of Dynamic Dignity).//Jurisprudencija.3(117).2009. P. 111-127.

 

.

Šiuo metu komentarai draudžiami.